PRODUCTS
PROFOOD Functional Blends
PROFOS Series : Our 100% phosphate blends

PROFOS Series: Our 100% phosphate blends

Combines the functionality of different kinds of phosphates (sodium-, potassium-, mono-, di-, poly- phosphates) in synergistically optimal proportion.

Key Advantages are:

    • Increase weight pickup
    • Have long term effects (via interaction with muscle protein) in reducing drip, cooking, and thawing losses.
  • Better eating quality, appearance, texture and no translucency
  • Retention of natural nutrients

Dòng PROFOS: Hỗn hợp 100% phốt phát

Kết hợp các công thức từ các chủng loại phốt phát khác nhau (sodium-, potassium-, mono-, di-, poly- phốt phát) nhằm tăng tính tương tác của các hỗn hợp sản phẩm.

Lợi thế chính:

  • Cải thiện quá trình xử lý tăng trọng
  • Có hiệu quả lâu dài (thông qua sự tương tác với protein cơ) trong việc giảm thất thoát suốt quá trình ngâm, nấu và rã đông.
  • Tăng chất lượng, hình dạng, cấu trúc và sáng bề mặt
  • Lưu giữ các dinh dưỡng tự nhiên