PRODUCTS
PROFOOD Functional Blends
PROWIS Series: Our Low – Content phosphate blends

PROWIS Series: Our Low – Content phosphate blends

  • Is our low/mixed phosphate blends
  • Contains both phosphate and non phosphate ingredients
  • Incorporates small content of phosphates to a level which is sufficient in giving long term WBC.
  • Minimizes %P2O5 residues contained in finished products

Dòng PROWIS: Sản phẩm thành phần phốt phát thấp

   • Là sản phẩm hỗn hợp có thành phần phốt phát thấp/ pha trộn
   • Bao gồm cả các nguyên liệu phốt phát và non – phốt phát
   • Kết hợp một lượng nhỏ phốt phát đủ để tạo ra WBC trong thời gian dài.
   • Giảm tối đa dư lượng %P2O5 sót lại trong sản phẩm hoàn thiện.